Examene

 

Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII)

Nou!

OMEN nr. 4916 din 26.08.2019 privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale la clasa a VIII-a - 2020

OMEC nr. 4248 din 13.05.2020 pentru modificarea si completarea OMEN, interimar, nr. 4.916/2019 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2019-2020

OMEC nr. 4115 din 10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat national in anul scolar 2019-2020

 Anexa_1_ordin_ministru_4115

OMEC nr. 4266 din 18.05.2020 si Ordin MS nr 840 din 19.05.2020 punere in aplicare masuri in sistemul de inv. in contextul starii de alerta

OMEC nr. 4267 din 18.05.2020 si Ordin 0MS nr. 841 din 19.05.2020 stabilire masuri prevenire imbolnaviri in unit.de inv.

Procedura MEC nr. 26361 din 14.02.2020 egalizare sanse examene 2020

Pentru noutăți, accesați și : 
https://www.edu.ro/comunicate-de-pres%C4%83 
https://www.edu.ro/evaluarea-nationala-elevilor-de-clasa-viii-en-viii

Noile programe de examen pentru probele Evaluării Naționale a absolvenților clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 pot fi consultate aici (fișier pdf)Acestea au fost aprobate prin ordinul de ministru nr. 4.115/10.04.2020.

***

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.
Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

Calendarul EN VIII în anul 2020 este următorul:

.

Alte informații utile

Arhivă

Subiecte din anii precedenţi: http://subiecte.edu.ro/2019/

Teste antrenament:

https://rocnee.eu/testeantrenament/www.edu.ro

Alte informații:

https://www.edu.ro/evaluarea-na%C8%9Bional%C4%83-elevilor-de-clasa-viii-en-viiiAdmiterea în liceu și în învățâmântul profesional

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 se desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației:

► Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021, în liceele vocaționale, se desfășoară în conformitate cu noua noua metodologie de organizare şi desfăşurare, disponibilă aici.

► Ordinul nr. 4.325/22.05.2020 aprobă modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021

► Ordinul nr. 4326/22.05.2020 pentru completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, pentru anul şcolar 2020-2021

Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

 

PROFIL PEDAGOGIC  – PROBE DE APTITUDINI

SPECIALIZAREA INVĂȚĂTOR – EDUCATOARE

 

La învățământul liceal – filiera vocațională, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea și certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fișa de înscriere a candidatului.

Fișa de aptitudini va conține:

– tipurile de aptitudini – de comunicare, artistice și fizice – și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini : limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;

– media generală a claselor V – VIII la disciplinele : limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport ;

– media generală a claselor V-VIII la purtare;

– calificativul – ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic.

Pentru a fi declarat ADMIS la profilul pedagogic, toate specializările, candidatul trebuie să aibă, în fișa de aptitudini, la fiecare dintre disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport, media generală a claselor V – VIII mai mare sau egală cu 7 și media generală la purtare a claselor V-VIII, 10.

Pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în învățământul liceal – filiera vocațională, profil pedagogic, toate specializările, comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial îndeplinesc atât atribuții legate de completarea fișei de aptitudini și de transmitere a acesteia către unitatea de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, cât și atribuții privind completarea, semnarea și ștampilarea anexelor la fișele de înscriere și încărcarea informațiilor în aplicația informatică dedicată admiterii în învățământul liceal de stat, conform procedurii elaborate de către Comisia Națională de Admitere.

Acordarea calificativului ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic, înscris pe fișa de aptitudini, în câmpul dedicat, se face de către comisia de admitere instituită la nivelul unității de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, care va alcătui și lista candidaților admiși la profilul pedagogic.

Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocațională, a candidaților care au obținut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Modelul fișei de aptitudini este stabilit de către Comisia Națională de Admitere și este transmis Comisiilor de admitere județene/a Municipiului București, până la data de 2 iunie 2020.

 

SUSŢINEREA PROBELOR DE VERIFICARE/ECHIVALARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ

 

Pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă constă în recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv sau a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine.

Înscrierea elevilor în vederea echivalării testului de competențe lingvistice pentru admiterea la clasele cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv se face, prin transmiterea, de către părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului, pe adresa de e-mail/adresa poștală a unității de învățământ gimnazial din care provine candidatul (cu confirmare de primire) sau prin depunerea la unitatea de învățământ gimnazial din care provine candidatul, conform calendarului, în format scanat/fotocopiat, de documente, după caz.

 1. a) Candidații care solicită echivalarea probei cu media aritmetică a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare în regim bilingv

 

Proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă se echivalează cu media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba modernă pentru care optează elevul. Această prevedere se aplică şi elevilor care au studiat limba respectivă în gimnaziu ca limbă maternă.

Pentru candidații care solicită echivalarea probei cu media aritmetică a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba modernă, sunt necesare următoarele documente: cererea de echivalare a rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv cu proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă, conform modelului din Anexa A la OMEC nr. 4317/21.05.2020 – Anexa nr. 4.

 1. b) Candidații care solicită echivalarea probei cu rezultatele obținute, pe parcursul învățământului gimnazial, la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi moderne

 

Pentru candidații care solicită echivalarea probei cu rezultatele obținute, pe parcursul învățământului gimnazial, la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi moderne, sunt necesare următoarele documente: cererea de recunoaștere şi echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi moderne cu Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, respectiv intensiv, 2020-2021, conform modelului din Anexa B la OMEC nr. 17

 

4317/21.05.2020 – Anexa nr. 4, însoțită de copia scanată, respectiv fotocopia certificatului obținut/diplomei obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine; în situațiile excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituţia/organizaţia respectivă, se depune adeverinţa eliberată de instituţia/organizaţia care administrează examenul și fișa rezultatelor obținute.

Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi.

Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele şi instituţiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010, cu modificările ulterioare. De asemenea se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competenţă lingvistică A2, organizat de instituţiile prevăzute în lista menţionată, pentru limba modernă la care fiecare instituţie are deja examene prevăzute în listă.

 1. c. Candidații care solicită recunoașterea distincțiilor (premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune) obținute, pe parcursul învățământului gimnazial, la etapa națională a olimpiadei de limba engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă

Pentru candidații care solicită recunoașterea distincțiilor (premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune) obținute, pe parcursul învățământului gimnazial, la etapa națională a olimpiadei de limba engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă, sunt necesare următoarele documente: cererea de recunoaștere și echivalare, conform modelului din Anexa B la OMEC nr. 4317/21.05.2020 – Anexa nr. 4, însoțită de copia scanată, respectiv fotocopia diplomei obținute la etapa națională a olimpiadei.

 1. d) Candidații care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, în școală, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, dar au studiat-o în context non-formal

Candidații care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, în școală, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi), dar au studiat-o în context non-formal, li se poate echivala proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă în baza fișei de studiu a limbii moderne de circulație internațională învățate în context formal/non-formal, conform modelului din Anexa C la Anexa nr. 4 din OMEC nr 4317/21.05.2020. Fișa se completează de către părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului.

Părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului va anexa fișei de studiu documente care să valideze nivelul de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi, așa cum sunt ele prevăzute în Anexa C la Anexa nr. 4 din OMEC nr 4317/21.05.2020, cum ar fi:

 • adeverințe de la organizațiile/instituțiile furnizoare de cursuri în limba modernă respectivă;
 • foi matricole de la unitățile de învățământ din altă ţară sau de la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări etc.

18

 

 1. e) Candidații care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, nici în context formal, și nici în context non-formal, limba modernă pentru care optează

Candidații care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, nici în context formal, și nici în context non-formal, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi), depun la secretariatul unității de învățământ/transmit comisiei de înscriere, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, alături de cererea de evaluare, conform modelului din Anexa A la Anexa nr. 4 din OMEC nr 4317/21.05.2020, un portofoliu care va conține următoarele:

 • un text, redactat în maximum 180 de cuvinte, pe o temă la alegere din programa școlară pentru limba modernă 1, în vigoare (exceptând conținuturile aferente semestrului al II-lea din clasa a VIII-a;
 • înregistrarea audio-video cu lecturarea textului elaborat;
 • prezentarea orală a motivației opțiunii pentru studierea limbii moderne în regim bilingv.

 

Înregistrarea audio-video cu lecturarea textului elaborat și prezentarea motivației opțiunii pentru studierea limbii moderne în regim bilingv se regăsesc pe același CD/DVD înregistrat și inscripționat cu Nume Prenume_denumire limba modernă_adm9_2020.

Portofoliul va fi însoțit de o declarație pe proprie răspundere semnată de elev și de părinte/tutore/reprezentant legal, din care să rezulte că portofoliul depus este elaborat de către elev.

Punctajul minim pentru ca un elev care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu a studiat, nici în context formal, și nici în context non-formal, limba modernă, să fie admis este de 60 de puncte, incluzând și cele 10 puncte din oficiu. Punctajul de la 10 la 100 se transformă în note de la 1 la 10.

La proba de evaluare a portofoliilor nu se admit contestații.

Precizare 1: Este considerat promovat candidatul care a obţinut:

 • minimum nota 6 la examenul de verificare/echivalare a cunoştinţelor de limba modernă.

 

Precizare 2:

 • Candidaţii care au participat la probele de verificare/echivalare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, completează opţiuni la şcoala gimnazială pe care au absolvit-o, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, şi participă la repartizarea computerizată.
 • Candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ liceal din municipiu care organizează clase bilingve pentru limba modernă respectivă/la clase cu predare în limba minorităţilor.
 • Atenție! Candidații care nu au participat sau care au participat, dar nu au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă/modernă, nu bifează pe fișa de opțiuni codul care corespunde claselor menționate la punctul b.
 • Candidații care vor să opteze pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne își pot echivala proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă cu testul de competențe lingvistice în aceleași condiții prevăzute pentru candidații de la punctele a, b, c, d și e, descrise anterior.

 

 

Alte informații relevante:
Examenul național de Bacalaureat 2020

 

IMPORTANT

Examenul național de Bacalaureat 2020 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat (modificat prin ordinul de ministru nr. 4.307/21.05.2020 + anexă: calendar).

► În perioada 3 – 10 iunie, candidaţii la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, completează și depun/transmit prin mijloace electronice/poștă  documentele-tip de înscriereprevăzute în procedura aprobată de Ministerul Educației și Cercetării.

 • Calendar Bacalaureat 2020 (prima sesiune)

Alte informații utile

Cadru normativ:

Subiecte din anii precedenţi: http://subiecte.edu.ro/2019/

Pentru alte informații – clic pe:   https://www.edu.ro/bacalaureat

 

Blog Attachment