Olimpiada de matematică – 26 martie 2022

CENTRUL DE CONCURS

COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA CUZA”

 OLIMPIADA DE MATEMATICĂ

ETAPA JUDEŢEANĂ clasele V-VIII – 26.03.2022

UPDATE !!!

Rezultate finale în urma contestațiilor Olimpiada de matematica – faza județeană, 26.03.2022Rezultate inițiale – înainte de contestații:

 

Punctaje sector 6-CL. 5

Punctaje sector 6-CL. 6

Punctaje sector 6-CL. 7

Punctaje sector 6-CL. 8Descarcă aici:   Regulament_specific_Olimpiada_Nationala_Matematica_2022Elevii se vor prezenta la centrul de concurs în intervalul orar  09:00 – 09:30,

având asupra lor documente de identitate

(carnet de elev cu poză vizat anul şcolar 2021-2022 sau CI/paşaport).  • Intrarea elevilor în sala de concurs se va face în intervalul orar 09:00 – 09:30
  • Ora de începere a Olimpiadei este 10:00
  • Durata concursului

-pentru clasele V-VI este de 2 ore

-pentru clasele VII-VIII este de 3 oreRepartizarea sălilor pe etaje:

  • Sala 1 – 6: PARTER
  • Sala 7 – 12: ETAJ 1
  • Sala 13 –18: ETAJ 2


AFIŞAREA REZULTATELOR

  • 26.03.2022 (după ora 22:00) la avizierul şcolii
  • 30.03.2022 pe site-ul Colegiului Național „Elena Cuza”

 https://www.cnelenacuza.ro/category/avizier/CONTESTAŢIILE

SE PRIMESC LA SECRETARIATUL COLEGIULUI NAŢIONAL „ELENA CUZA”,

Marti, 29 MARTIE 2022, ÎNTRE ORELE 8-16

Candidații depun eventualele contestaţii  pe subiecte.

Gasiti aici model contestatie: MODEL CONTESTATIE OM 2022

Decizia Comisiei de organizare, evaluare şi soluţionare a contestaţiilor este definitivă şi nu poate fi modificată ulterior.

REZULTATELE CONTESTAŢIILOR

SE VOR AFIŞA Miercuri, 30 MARTIE 2022, DUPĂ ORELE 16.00.Extras din regulament:

V.Stabilirea numărului de locuri pentru etapa națională

ART. 13

(1) Punctajul minim de calificare la etapa națională a ONM este de 40% din punctajul general maxim posibil (28 de puncte în condițiile probei specifice formate din 4 probleme, la care punctajul maximum pe problemă este de 7 puncte, respectiv 20 de puncte pentru clasele V-VI și 24 de puncte pentru clasele VII-XII, în cazul instrumentului de evaluare de tip test-grilă cu itemi cu alegere multiplă).

(2) În vederea constituirii loturilor județene/ale municipiului București, pentru etapa națională a ONM:

(a) se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu și pentru fiecare dintre județe/sectoarele municipiului București, în total 47 de locuri/an de studiu la nivel național; locul este atribuit primului clasat la anul de studiu în județ/sectorul municipiului București în clasamentul final al etapei județene/a sectoarelor municipiului București a ONM, în condiții respectării condiției de punctaj minim de calificare; în cazul în care la nivelul județului/sectorului municipiului București nu există participanți care să întrunească această condiție, locurile astfel disponibilizate vor fi adăugate la locurile suplimentare prevăzute la lit. (b).

(b) se atribuie un număr de 43 de locuri suplimentare la nivel național/an de studiu, atribuirea locurilor realizându-se în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București și după atribuirea locurilor prevăzute la lit. (a).

(c) pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale şi ocupă poziții în clasament care le conferă o potențială calificare pe locurile suplimentare nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite conform prezentului regulament.

(d) în cazul în care, la etapa națională a ONM, la unul sau mai mulți ani de studiu, locurile prevăzute la lit. (a) și (b) nu se ocupă, acestea pot fi transferate la alt an de studiu, în limita unui procent de maximum 50% din locurile suplimentare, la propunerea președintelui Comisiei naționale pentru coordonarea competițiilor școlare și cu aprobarea ministrului educației.

(3) În condițiile în care, pentru un an de studiu la nivel național, sunt doi sau mai mulți elevi care au obținut punctajul general maxim posibil, toți acești elevi vor avea atribuite locuri în loturile județelor/sectoarelor municipiului București, fie pe locul anului de studiu și al județului/sectorului municipiului București, prevăzut la alin. (2), lit. (a), fie pe locurile suplimentare ale anului de studiu, prevăzute la alin (2), lit. (b), și cu respectarea prevederilor alin. (2), lit. (c) și (d).

(4) În situația în care cel puțin doi elevi din același județ/ sector al municipiului București s-au clasat pe locul I la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București cu punctaje generale egale , mai mici decât punctajul general maxim posibil, la același an de studiu, în vederea stabilirii elevului cu drept de participare la etapa națională, se aplică criterii de departajare. Departajarea se face după următoarele criterii: în cazul instrumentului de evaluare constituit din 4 probleme la care punctajul maxim pe problemă este de 7 puncte, criteriile se referă, în ordine, la numărul problemelor notate cu 7 puncte, la numărul problemelor notate cu 6 puncte, la punctajul obținut la problema cel mai puțin rezolvată la clasa respectivă, la nivel de județ. Dacă egalitatea persistă și după aplicarea succesivă a tuturor acestor criterii, elevii dintr-un județ/sector al municipiului București vor participa la o probă de baraj, organizată la nivelul județului/sectorului municipiului București, această probă reprezentând și criteriul de departajare pentru situația în care proba specifică a etapei OMN s-a desfășurat în baza unui test-grilă cu itemi cu alegere multiplă, implicând corectarea automată a lucrărilor. Subcomisia de evaluare din județul/sectorul municipiului București de proveniență a elevilor va elabora subiectele și baremele pentru proba de baraj, iar subcomisia de soluționare a contestațiilor din județul/sectorul municipiului București de proveniență a elevilor va realiza evaluarea lucrărilor. Elevul care obține punctajul cel mai mare la proba de baraj va avea dreptul de a reprezenta județul/sectorul la etapa națională, pe locul care revine acestuia, în conformitate cu prevederile alin. (2), lit. (a).

(5) În condițiile în care sunt parcurse, după caz, etapele de constituire a loturilor județene/ale sectoarelor municipiului București, prevăzute anterior la prezentul articol, și pe ultima/ultimele poziții eligibile corespunzătoare locurilor suplimentare, în ordinea descrescătoare a clasamentului național la un an de studiu există elevi cu același punctaj final, mai mic decât punctajul general maxim posibil și aceștia sunt în număr mai mare decât numărul pozițiilor eligibile, în acest caz tuturor acestor elevi li se vor atribui locuri în loturile județelor/sectoarelor municipiului București, în conformitate cu prevederile alin (2), lit. (c) și (d).

ART. 14

(1) În cazul în care elevi calificați pentru etapa națională a ONM nu pot participa, din diferite motive comunicate în timp util Comisiei județene/a sectoarelor municipiului București, la această etapă, locurile acestora vor fi luate de către elevii aflați pe locul următor în clasamentul național, de la același an de studiu/clasă, la propunerea președintelui Comisiei centrale a ONM.

(2) În situația menționată la alin. (1), elevul dă o declarație scrisă în care precizează că renunță la locul obținut în lotul județului/al sectorului municipiului București, cu cel puțin 7 zile înainte de data de susținere a primei probe din cadrul etapei naționale a ONM. Dacă elevul renunță la locul obținut în lotul județului/al sectorului municipiului București cu mai puțin de 7 zile înainte de data de susținere a primei probe din cadrul etapei naționale a ONM, locul acestuia nu se va redistribui și se anulează/pierde.Extras din regulament:

Rezolvarea contestațiilor și stabilirea rezultatelor finale

Articolul 42 (OMEN 3035/2012)

(1) Elevii nemulțumiți de rezultatele evaluării lucrărilor scrise pot depune contestații.

(2) La probele orale nu se admit contestații.

(3) La probele practice/experimentale, în funcție de particularitățile olimpiadei, posibilitatea de a depune contestații se stabilește prin regulamentul specific al olimpiadei.

(4) Elevii participanți pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări scrise/propriului produs.

Articolul 43(OMEN 3035/2012)

(1) Termenul de depunere a contestațiilor este stabilit de către comisia județeană/a sectoarelor municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor pentru etapa județeană a olimpiadelor școlare, respectiv de către Comisia centrală a olimpiadei naționale pentru etapa națională și este comunicat participanților în momentul afișării rezultatelor inițiale.

(2) Termenul de analiză și răspuns la contestații nu poate depăși 24 de ore de la încheierea depunerii contestațiilor pentru etapa națională și 72 de ore pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiului București. Pentru orice etapă de desfășurare a competițiilor, rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor sunt definitive.

(3) La rezolvarea contestațiilor se aplică prevederile art. 40.

Articolul 44(OMEN 3035/2012)

Rezultatele finale ale competițiilor sunt afișate înainte de festivitatea de premiere.


Descarcă aici:   Regulament_specific_Olimpiada_Nationala_Matematica_2022

Blog Attachment

Lasa-ne un comentariu