Olimpiada de matematică – etapa județeană/a sectoarelor municipiului București – 11 martie 2023

CENTRUL DE CONCURS COLEGIUL NAȚIONAL „ELENA CUZA”

ETAPA JUDEȚEANĂ/ A SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

clasele V-VI – 11.03.2023

 

 • Intrarea elevilor în sala de concurs se va face în intervalul orar 08:00 – 08:30

având asupra lor  documente de identitate și  instumentele de scris

(carnet de elev cu poză vizat anul şcolar 2022-2023 sau paşaport).

 • Ora de începere a Olimpiadei este 09:00
 • Durata concursului  pentru clasele  V-VI este de 2 ore
 • În situații justificate (de exemplu întrebări legate de formularea subiectelor), Comisia de organizare poate extinde timpul de desfășurare cu cel mult 30 de minute. (cf. art. 5 alin. 4 din Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Matematică)

 


Repartizarea elevilor:

 


REZULTATE

Click aici: Olimpiada matematica 11 martie 2023 – Rezultate finale după contestatii


CONTESTAŢII

CONTESTAŢIILE SE PRIMESC LA SECRETARIATUL Colegiului Național „Elena Cuza”,

Luni 13 MARTIE 2023, ÎNTRE ORELE 09:00-13:00

 •  se admite depunerea contestaţiei numai de către elev sau un părinte al acestuia.
 • se poate contesta doar propria lucrare.
 • Candidații depun eventualele contestaţii  pe subiecte. Pentru candidații care au primit un punctaj inițial mai mic de 6,5 puncte la subiectul pentru care s-a depus contestația, contestația este admisă doar dacă diferenţa între  punctajul acordat  iniţial şi cel obţinut după contestaţie pentru respectivul subiect  al probei de concurs este de cel puţin 1 punct.  Pentru candidații care au primit un punctaj inițial de cel puţin 6,5 puncte la subiectul pentru care s-a depus contestația, punctajul final al subiectului este cel stabilit în urma contestației.
 • Decizia Comisiei de organizare şi evaluare este definitivă şi nu poate fi modificată ulterior.

 REZULTATELE CONTESTAŢIILOR SE VOR AFIŞA Miercuri, 15 MARTIE 2023, DUPĂ ORELE 16.00.

Cererea de contestație este disponibil aici:  MODEL CONTESTATIE


ÎN  ATENŢIA  CANDIDAŢILOR

 • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza buletinului de identitate/paşaportului sau carnetului de elev, cel mai târziu până la ora 8.30; timpul de lucru este cel înscris pe foaia de subiecte.
 • Candidaţii, care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă fiind consideraţi neprezentaţi.
 • Candidaţii, care în timpul desfaşurării probelor de concurs sunt surprinşi copiind sau transmiţând soluţii cu privire la subiecte, sunt eliminaţi din concurs.
 • Înscrierea numelui în afara spaţiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive pe colile tip, destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor.
 • Redactarea lucrărilor se face cu cerneală sau pix de culoare albastră, desenele/ graficele se pot executa şi cu creionul negru.
 • Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe foile de concurs. Soluţiile scrise pe ciorne sau pe alte foi decât cele repartizate de comisia de concurs – în scopul redactării acestora, nu se iau în considerare. Se interzice elevilor să pătrundă în sala de concurs cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi telefon mobil sau orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a minicalculatoarelor, a altor mijloace de calcul sau a dicţionarelor etc. Pentru redactarea lucrărilor şi pentru ciorne, se va folosi numai hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi.
 • Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din fragmentul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care, unii candidaţi, din diferite motive (corectări numeroase, greşeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaştere etc.), doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, aceştia vor primi alte coli tipizate. Colile folosite iniţial se anulează pe loc, menţionându-se pe ele “ANULAT” şi se semnează de către asistenţi.
 • Candidaţii, care din motive de sănătate sunt obligaţi să părăsească sala de concurs, pot solicita anularea lucrării pe baza unei declaraţii scrise.
 • În timpul desfăşurării probelor scrise candidaţii nu comunică în niciun fel între ei.
 • Ultimii 3 elevi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.
 • Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă au fost folosite sau nu, precum şi frauda sau tentativa de fraudă, duc la eliminarea din concurs a candidatului de către preşedintele comisiei.
 • Elevii care, în timpul desfăşurării competiţiilor şcolare, încalcă nomele de conduită stabilite prin regulamentele şcolare şi ale celor specifice concursului vor fi elimnaţi din competiţie şi pierd dreptul de participare la competiţiile şcolare din anul şcolar viitor.

 

Citiți aici: Extras din Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Matematică Nr. 38LIF din 31.01.2023

Blog Attachment